Searching...

Ganesh Slokas

Lord Ganesh Slokas, Ganesh Slokas, Vinayaka Chavithi Slokas, Vinayaka Slokam, Vinayaka Stuthi, Ganesh Stuthi, Gananayakastkam, Gananayaka Slokas, Siddi Vinayaka Slokas, Siddi Vigneswara Slokas

1. Shuklaambara Dharam Vishnum
    Shashi Varnam Chatur Bhujam
    Prasanna Vadanam Dhyaaye
    Sarva Vighna Upashaanthaye.

2. Agajaanana Padmaarkam
    Gajaananam Aharnisham
    Aneka Dantham Bhaktanaam
    Eka Dantam Upaasmahe.

3. Vande Gajendra Vadanam
    Vamamkaruda Vallabaslistam
    Kumkuma Paraga Shonam
    Kuvalaini Jarakorakapedam.

4. Vande Vanadaru Mandaram
    Indhu Bhushana Nandanam
    Amadananda Sandoha
    Bandhuram Sindhuram Anam.

5. Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
    Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam
    Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
    Namaami Vighneswara Paada Pankajam.

6. Vinayakam Nayakam Uktikam Trai
    Haraavali Ravalitam Bhujagam
    Pinakijam Nakijanedyam Aamhasam
    Nivaranam Vaaranam Vakramashraye.

7. Vande Ganesham Bhujagendra Bhushanam
    Samsta Bhaktam Kalikrutati Thoshanam
    Visvam Ambaraa Samstita Lokarakshanam
    Madiya Papam Gatamas Bhushanam.

8. Thondamu Ekadantamunu
    Thorapu Bhojjayu Vamahastamu
    Menduga mreyu Gajjelu
    Mellani Choopulu Mandahasamu
    Konda Oka Gujju Rupamu
    Korina Vidyalu Eellanu Ojeyi
    Undedi Parvati Tanaya
    Oyi Ganadhipa Neeku Mrokedan.

9. Vakratunda Mahakaaya
    Suryakoti Samaprabha
    Nirvighnam Kuru Meyu Deva
    Sarva Kaaryeshu Sarvada.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!