Searching...

Durga Stotram

Durga Stotram, Goddess Durga Slokas, Durga Slokas, Durga Devi Slokas, Devi Slokam, Durga Devi Stuthi, Durga Stuthi, Goddess Durga Devi,  Goddess Durga Devi Slokas

1. Virata Nagaram Ramyam - Gachamaano Udishitaram
   Aastuvam Manasa Devim - Durgam Tribhuvaneswaram.

2. Yashoda Garba Sambhutaam - Narayana Vara Priyam
   Nanda Gopakule Jatam - Mangalam Kulavardaneem.

3. Kansa Vidravana Karim - Aasuraanam Kshayam Kareem
   Shilaatata Vinikshiptam - Aakasam Prathi Gamineem.

4. Vasudevasya Bhagineem - Divya Maalya Vibhushitaam
   Divyambara dharaam Devim - Kadga Ketaka Dharinim.

5. Bharaava Tarane Punye - Ye Smaranthi Sadashivam
   Tanvi Tarayate Papa - Tapamke Gamiva Durbalaam.

6. Stotum Prachakrame Bhuye - Vividhi Stotra Sambhavi
   Aamantya Dharshana Kankshi - Raja Devim Sahanujaha.

7. Namosthu Varade Krushne - Kumari Brahmacharini
   Balaarka Sadrushaa Kaare - Purna Chandranibhanane.

8. Chaturbhuje Chaturvakte - Peenashroni Payodhare
   Mayura Pichavalaye - Keyuraanga Dadharini.

9. Bhasi Devi Yadha Padma - Narayana Parigraha
   Swarupam Brahmacharyam Cha - Vishadam Tava Kechari.

10. Krishnacha Visamaa Krishnaa - Samkarshana Samananaa
    Bhibrathi Vipulou Bhahu - Shakra Dwaja Samruchayo.

11. Paatri Cha Pankagi Ghanti - Sree Vishuda Cha Ya Bhuvi
    Paasham Dhanur Mahachkram - Vividha Nyayadhani Cha.

12. Kundalaabyam Supurnabhyasam - Karnabyam Cha Vibhushita
    Chandra Vivaspardinaa Devi - Mukena Tvam Virajase.

13. Mukutena Vichitrena - Kesha Bhandena Shobhinaa
    Bhujanga Bhoga Vasena - Shroni Sutrena Rajata.

14. Brajase Chavabhaddena - Bhogene Vehaa Mandara
    Dwajena Shiki Pinchana - Muchri Tena Virajase.

15. Koumaram Vrata Mastaya - Tridivam Pavitam Tvayaa
    Tenatvam Stuyase Devi - Tridashi Pujyase Picha ha.

16. Trilokya Rakshanaradaya - Mahishasura Nashini
    Prasanna Me Sura Jeshte - Dayam Kuru Shiva Bhava.

17. Jayaatvam Vijayaa Chiva - Sangrame Cha Jayaprada
    Mamaapi Vijayam Dehi - Varadaa Tvam Cha Sampratam.

18. Vindhyi ChivaNagasreshte - Tava Stanam Hi Shasvitam
    Kaali Kaali Mahakaali - Sidumansasu Priye.

19. Krupanu Yatra Bhuthitvam - Varadaa Kaamacharini
    Bharavataare Ye Cha Tvam - Samsma Rishyanthi Manavaaha.

20. Pranamanthi Cha Ye Tva Hi - Prabhate Tu Naraa Bhuvi
    Natesham Dhurlabham Kinchit - Putrato Dhanato Pivaa.

21. Durga Tarayase Durge - Tatvam Durga Srumutha Janihi
    Kanthare Shavasanaanam - Magnanam Cha Maharnave.

22. Dasuyu Bhirva Nirudaanam _ Tvam Gathihi Paramaar Runaam
    Jala Pratarane Chiva _ Kantare Shvataveshu Cha.

23. Ye Smaranthi Mahadevi - Na Cha Seedanthi Te Naraha
    Tvam Keerthi Shir Druthi Siddihi - Hreer Vidya Santhathir Mathihi.

24. Sandhya Rathrihi Prabha Nidra - Jyostna Kanthihi Kshamaa Dayaan
    Runaam Cha Bhandanam Moham - Putra Nasham Dhana Ksayam.

25. Vyadim Mrutyum Bhayam Chiva - Pujitaa Nashaee Shasyi
    Soham Rajyaa Tparibrastaha - Sharanam Tvam Prapannavaan.

26. Pranatascha Yatha Murna - Tava Devi Sureswari
    Trahimam Padmapatrakshi - Satye Satyaa Bhavasva Naha.

27. Sharanam Bhavame Durge - Sharanye Bhaktavatsale
    Eevam Stutha Hisaa Devi - Dharshayaa Maasa Pandavam.

28. Upa Gamyathu Raajaana - Midam Vachanam Aabraveet
    Shrunu Raajan Mahabhaho - Madiyam Vachanam Prabho.

29. Bhavishya Tyachiraa Deva - Sangrame Vijaya Stava
    Mama Prasaadaa Nirjitya - Hatvaa Kourava Vaahineem.

30. Rajyam Niskantakam Krutvaa - Bhokshase Medinim Punaha
    Bhatrubhis Sahitho Rajan - Preethim Prapyasi Puskalaam.
   
31. Math Prasadaa Chate Soukyam - Aarogyam Cha Bhavisyathi
    Yecha Sankeerye Isyanthi - Loke Vigatha Kalmasha ha.

32. Tesham Tustaa Pradaswami - Rajya Mayurvapu Sutam
    Pravase Nagare Chapi - Sangrame Shatru Sankate.

33. Aatavyam Durga Kantare - Gahane Jaladou Girou
    Ye Smarishyanthi Mam Rajan - Yatham Bhavataa Srutha.

34. Natesham Durlabham Kinchi - Dhasmin Loke Bhavisyathi
    Ya Idam Parama Stotram - Srunayaa Dwa Patetha Vaa.

35. Tasya Sarvani Karyani - Siddim Yasyanthi Pandava ha
    Matra Saadaa Chavas Sarvaan - Virata Nagare Shitaan.

36. Na Pragnaas Yanthi Kuravo - Naraavaa Tannivaasina ha
    Ityuk Tva Varadaa Devi - Yudishtara Marimdamam.
    Raksham Krutvaa Cha Pandunaam - Tatri Vantara Diyuta.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!