Searching...

Sri Saraswathi Stotram

Saraswati Stotram, Shri Saraswathi Stotram, Basara Saraswathi Stotram, Vasant Panchami, Basara Stotram, Basara Saraswati Stotra, Saraswati Stuti, Saraswati Stotram, Saraswati Puja, Saraswati, Goddess Devi Stotram, Goddess Saraswati Ashtakam, Sree Saraswati Ashtakam, Saraswati Stuti Lyrics, Saraswati Devi Ashtakam, Saraswati Slokas, Saraswati Devi Slokas, Goddess Saraswati Stuthi

Sri Saraswathi Stotram Written by Ramadas. Sri Saraswathi Stotram chanting is helpful for education.

1  Vihitha Namaskara Sharanyam Sukhapradam
   Omkara Putitha Namarchanam Shubapradam
   Purskara Sahitha Darshanam Phalapradam
   Basara Kshetra Devim Baja Saraswathi Mataram.

2  Panchamrutham Abishekena Kamitha Phaladayikam
   Naivedya Nivedanena Sakalartha Sadhikam
   Neerajana Dharshanena Sakalartha Sadhikam
   Basara Kshetra Devim Baja Saraswathi Mataram.

3  Tava Padabja Sparshanam Papaharanam
   Tava katksha Vikshanam Roga Nivaranam
   Tava Mantrakshata Rakshanam Shubakaranam
   Basara Kshetra Devim Baja Saraswathi Mataram.

4  Namosthu Vedavyasa Nirmitha Prathishitayi
   Namosthu Mahalakshmi Mahakali Samethayi
   Namosthu Astatirtha Jalamahimanvithayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

5  Namosthu Godavari Thata Nivacinyi
   Namosthu Krupakatksha Svarupayi
   Namosthu Smruthimatra Prasannayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

6  Namosthu Manohara Pushpalamkruthayi
   Namosthu Gnanamulalyi Gnana Gamyayi
   Namosthu Gurubhakthi Rahasya Prakatithayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

7  Namosthu Mandala Dikshabiksha Mahadathyi
   Namosthu Mahamantra Tantra Pravinayi
   Namosthu Sahasrara Chakra Nilayayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

8  Namosthu Sarvapapa Samharikayi
   Namosthu Yogi Yoginigana Samsevithayi
   Namosthu Sakala Kalyana Shubhadayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

9  Ramadasena Virachitha Idampatathe Bhaktimanarah
   Vidyam Shreyo Vipula Soukyam Prapothni.

Sri Saraswathi Stotram
Sri Saraswathi Stotram

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!