Searching...

Saraswati Stuti

Saraswati Stuti, Saraswati Stotram, Saraswati Puja, Saraswati, Goddess Devi Stotram, Goddess Saraswati Ashtakam, Sree Saraswati Ashtakam, Saraswati Stuti Lyrics, Saraswati Devi Ashtakam, Saraswati Slokas, Saraswati Devi Slokas, Goddess Saraswati Stuthi

1. Saraswathi Namastubyam - Varade Kamarupini
   Vidyarambham Karishyaami - Siiddir Bhavathu Me Sada.

2. Padmapatra Vishalakshi - PadmaKesaraVarnini
   Nityam Padmalayaa Devi - Samam pathu Saraswathi.

3. SharaDinduVikasa Mandahasm - SpuraDindiVaralochanabhiramam
   AravindaSamanaSundarasya - MaravindaSanasundari Upase.

4. Sharanam Karavani Sharmadam Tee - Charanam Vani! Characharopa Jeevayam
   KarunaMasrunihi KatakshaPathihi - Kuru Maa Mamba! KurtharthaSarthaVaahaam.

5. Sharada Shradaambhoja - Vadanaa VadanaamBhuje
   Sarvadaa SarvadahSmakam - Sanidhi Ssannidhim Kriyath.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!