Searching...

Sri Venkateswara Stotram

Lord Venkatesha, Vaikunta Ekadasi, God Srinivasa, Tirumala Venkatesha, Lord Venkatesha Stotra, Lord Srinivasa, Tirumala Srinivasa, God Venkatesha, Lord Vishnu, Tirumala Tirupathi

1  Kamalakucha Chuchuka Kukumatho.
   Niyatha Runitha Thulanilathano.
   Kamalayatha Lochana lokapathe.
   Vijayebava Venkata Shilapathe.

2  Sachaturmuka Shanmuka Panchamuka.
   Pramukakila Divatha Moulimane.
   Sharanagatha Vatsala Saranide.
   Paripalayamam Vrusha Shilapathe.

3  Athivelathaya Thava Druvishahi.
   Ranuvelakruthir Aparadha Shathi.
   Bharitham Tvaritham Vrusha Shilapathe.
   paraya Krupayaa paripahi Hare.


4  Aadivenkata Shila Mudaramathe.
   Janathabi Mathadikada naratat.
   Paradevataya Gaditha Nimagnami.
   Kamala daeithanna Paramkalaye.

5  Kalavenu Ravavasha Gopavadhu.
   Shathakoti vrutha tsmarakoti Samat.
   Prathivalla vikabhimata Tsukadat
   Vasudevasutha Naparam kalaye.

6  Abhi Ramagunakara Dasharathe.
   Jagadeka Dhanudhara Dhiramathe.
   Raghu nayaka Rama Ramesha Vibho.
   Varado Bhava Deva Dayajalade.

7  Aavanithanaya Kamaniya karam.
   Rajani Karacharu Mukamburuham.
   Rajani Chararaja Thamomihiram.
   Mahaniya Maham Raghurama Maye.

8  Sumukam Suhrudayam Sulabham Sukadam.
   Swanujam cha Sukaya Mamogha Sharam.
   Aapahaya Raghudvaha Manyamaham.
   Na Kathamchana Kanchana Jathu Bhaje.

9  Vina Venkatesham Na Nathona Natha.
   Sada Venkatesham Smarami Smarami.
   Hare Venkatesha Praseda Praseda.
   Priyam Venkatesha Prayacha Prayacha.

10 Aaham Durutha ste Padambhoja Yugma.
   Pranamechaya Gatya Sevaam karomi.
   Sakrutsevaya Nityaseva Phalatvam.
   Prayacha Prayacha Prabho Venkatesha.

11 Aagnanina Maya Dosha - Nashesha Nihithan Hare.
   Kshmasva tvam Kshmasva tvam - Sheshashila Shikamane.

Sri Venkateswara Stotram
Sri Venkateswara Stotram

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!