Searching...

Chandrashekara Ashtakam

Maha Shivaratri, Lord Shiva, Maha Shivaratri Stotra, God Shiva, Maha Shivaratri Songs, Lord Shiva Stotra, Masik Shivaratri, God Shiva Stotra, Chandra Shekara Ashtakam, Lord Shiva Songs

1  Chandrashekara Chandrashekara Chandrashekara Pahimam.
   Chandrashekara Chandrashekara Chandrashekara Rakshamam.

2  Rathna Sanu Sharasanam Rajathadri Shrunga Nikethanam.
   Shigini krutha Pannageswaram Achyuthanala Sayakam.
   Kshipra Dhagdha Purathrayam Thridashalayi rabi Vanditham.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

3  Pancha Paadapa Pushpagandha Padambhuja Dwaya Shobitham.
   Phalalochana Jathapavaka Dagdha Manmatha Vigraham.
   Basmadigdha Kalebharam Bhavanashanam Bhava Mavyayam.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

4  Mathavarana Mukhyacharma Kruthothareeya Mahoharam.
   Pankajasana Padmalochana Poojithangri Saroruham.
   Devasindhu tharanga Shekara Siktha Shubra Jatadharam.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

5  Yaksha Rajasakham Bhagaksha Haram Bhujanga Bhooshanam.
   Shularaja Suthaa Parishkrutha Charuvama Kalebharam.
   Kshwela Neelagalam Praswadha Dharinam Mrugadharinam.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

6  Kundali Krutha Kundaleeswara Kundalam Vrusha Vahanam.
   Naradadhi Muneeswara Sthutha Vaibhavam Bhuvaneswaram.
   Andhakandhaka Masritha marapadapam Shamananthakam.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

7  Bheshajam Bhavarogina Makhilapada mapaharinam.
   Dakshayagna Vinashanam Trigunathmakam Trivilochanam.
   Bhukthi Mukthi Phalapradham Sakalagha Sanga Nibharhanam.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

8  Bhaktha Vathsalamarchitham Nidhim Akshayam Haridambaram.
   Sarva Bhoothapathim Parathpara Maprameya Manuthamam.
   Somavarina Bhoohuthashana Somapanilakha Krutheem.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

9  Viswasrushti Vidhayinam Punareva Palanathathparam.
   Samharamthamapi Prapancham Asheshaloka Nivasinam.
   Kredayantham Aharnisham Gananadha Yuthasamnvitham.
   Chandrashekaram Asraye Mamakim Karishyathi vai Yama.

10 Mruthyu Bheetha Mrukandu Soonukrutham Sthavam Shiva Sannidhou.
   Yathra Kuthra ChaYah Patennahi Thasya Mruthyubhayam Bhaveth.
   Poorna Mayur Aroghatha Makhilarthasampada Madaram.
   Chandrashekara Evathasya Dadhathi Mukthi Mayathnatha.

Chandrashekara Ashtakam
Chandrashekara Ashtakam

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!