Searching...

Jyotirlinga Stotra

Maha Shivaratri, Lord Shiva, Maha Shivaratri Stotra, God Shiva, Maha Shivaratri Songs, Lord Shiva Stotra, Masik Shivaratri, Dwadasha Stotra, God Shiva Stotra, 12 Linga Stotra, Dwadasha Lingam, Lord Shiva Songs

1  Sourstra deshe vishade tiramye - Jyothirmayam Chandrakala Vasantam.
   Bhakti pradanaya Krupava tirtham - Tham Saomanatham Sharanam prapadye.

2  Srishila shrunge vibhudathi sange - Tuladri tungepi muda Vasantam.
   Tha Marjunam Mallikapurva mekam - Namami Samsara Samudrasethum.

3  Avanthikayam Vihithavataram - Mukthi Pradanaya cha Sajjaananam.
   Akala mrutyo parirakshanartham - Vande Mahakala Mahasuresham.

4  Kaverika Narmadayo Pavitre - Samagame Sajjanataranaya.
   Sadiva Mandatrupure Vasantha- Omkaram Eisham Shiva meka mede.

5  Purvothare Prajwalekanidane - Sada Vasantham Girija sametham.
   Sura Suraradita Padapadmam - Sri Vidyanatham thamaham Namami.

6  Yamye sadange Nagarethi Ramye - Vibhushitamgam Vividishya Bhogei.
   Sadbhakti Muktipradam Eishamekam - Sri Naganatham Sharanam Prapadye.

7  Mahadri Parshvecha thate Ramantham - Sampujyamanam Sathatham Munidri.
   Surasurir Rakshamahor Gadyi - Kedaram Eisham Shiva meka mede.

8  Sahyadri shirshe Vimale Vasantham - Godavaritira Pavitradeshe.
   Yadarshana Tpataka mashu Nasham - Prayathitham Trayambaka mesha mede.

9  Suthamraparni Jalarasiyoge - Nibadya Sethum Vishiki Rasankye.
   Sriramachandrena Samarchitam tam - Rameshwarakyam Niyatham Namami.

10 Yam Dakinishakinika Samaje - Nishevya manam Pishita Shanischa.
   Sadiva Bhimadi padaprasiddam -  Tham Shankaram Bhakta hitam Namami.

11 Saananda Manadavane Vasantha - Manadakandam Hatapapa Brundam.
   Varanasi Natha Manathanatham - Sri Viswanatham Sharanam Prapadye.

12 Eilapure Ramya Vishalakesmin - Samulasantham cha Jagadvarenyam.
   Devam Mahodaratara svabhavam - Grushneswarakyam Sharanam Prapadye.

13 Jyothirmaya Dwadashalingakanam - Shivatmanam prokta midam kramena.
   Stotram Patitva Manujothi Bhaktya - Phalam tadalokanajam Bhajecha.

Jyotirlinga Stotra
Jyotirlinga Stotra

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!