Searching...

Aditya Hrudayam

Ratha Saptami 2015, Lord Sun, God Sun, Surya Bhagavan, Stotram, Lord Sun Stotram, Ratha Saptami Stotram, God Sun Stotram,

1  Tato Yudda parishrtam Samare chintaya stitam.
   Ravanam chagratho Drustya - Yuddaya Samupastitam.

2  Daivatecha samagamya - Drashtu mabyagato Ranam.
   Upa gamyabravi drama - Magastyo Bhagavan Rushi.

3  Rama Rama mahabaho - Shrunu guhyam sanatanam.
   Yena sarva nari nwatsa - Samare vijaeishyasi.

4  Aditya Hrudayam punyam - Sarva shtru vinashanam.
   Jayavaham jape nitya - Makshyam paramam shubham.

5  Sarva magala magjalyam - Sarva papa pranashanam.
   Chinta shoka prashamana - Mayurvardhanam Uttamam.

6  Rashmi mantam samudyanatam - Deva Sura Namaskrutam.
   Pooja yaswa vivaswantam - Bhaskaram Bhuvaneswaram.

7  Sarva devatmako heysha - Tejaswi rashmi Bhavana.
   Esha deva suraganan - Lokan pathi gaba stibhi.

8  Esha Bhahmacha Vishnusha - Shiva skanda prajapathi.
   Mahendro danadha kalo - Yaju somo hyapampathi.

9  Pitaro vasava sadya - Hyashvino marutho manu.
   Vayur vahni praja prana - Rutu kartha Prabhakara.

10 Aditya savitha Surya - Kaga pusha gabastiman.
   Suvarna sadrusho bhanu - Swarnaretha divakara.

11 Hari daswa sahasrarchi - Sapta saptir marichiman.
   Thimiron manmadhana shabhu - Spasta martana aoshuman.

12 Hirnya garbha shishira - Stapano Bhaskaro Ravi.
   Agni garbho dite putra- Shanka shishira nashana.

13 Vyoma natha stamo bedi - Rugya jusamaparaga.
   Ghana vrishti rapam mitro- Vindya vitheplavagma.

14 Aathapi mandali mruthyu - Pingala Sarva tapana.
   Kavir vishwo Mahateja - Rakta Sarva bhavodbhava.

15 Nakshatra graha tarana- Madhipo Viswabhavana.
   Tejasa mapi Tejaswi - Dwa dashatman Namostute.

16 Nama purvaya giraye - Pashime giraye Namah.
   Jyothirgananam pataye - Dhina adipathaye Namah.

17 Jayaya Jaya bhadraya - Haryas vaya Namo Namah.
   Namo namas hamsramsho - Adityaya Namo Namah.

18 Nama ugraya viraya - Sargnaya Namo Namah.
   Namah Padma prabhodhaya - Martandaya Namo Namah.

19 Brahmeshana Achuteshaya - Suryaya Aditya varchase.
   Bhasvate Sarva bhakshaya - Roudraya vapushe Namah.

20 Tamognaya Himagnaya - Shatrugna yami tatmane.
   Krutagnagnaya Devaya - Jyothisham pathaye Namah.

21 Tapta chamikarabhaya - Vahnaye Viswa karmane.
   Namastamo bhinignaya - Ruchaye Loka sakshine.

22 Nashaya Tyesha Vibhutam - Ta Deva Srujathi Prabhu.
   Paya Tyesha Tapa Tyesha - Varsha Tyesha gabastibi.

23 Esha Supteshu Jagarthi - Bhuteshu Parinishita.
   Esha chivagni hotracha - Phalam Chiva Agnihotrinam.

24 Vedacha Krata vashiva - Kratunam Phala meva cha.
   Yani Krutyani Lokeshu - Sarva Esha Ravi Prabhu.

25 Ena Mapatsu Krucheshu - Kantareshu Bhayeshu cha.
   Kirtayan Purusha Kashi- Navasidathi Ragava.

26 Pujaya Swinamekagro - Devadevam Jagatpathim.
   Etha Trigunitham Japya - Yudheshu Vijayishyasi.

27 Asmin Kshne Mahabhaho - Ravanam Tvamvadhisyasi.
   Eva Mukta tadagasyo- Jagamacha Yathagatam.

28 Eta chutva mahateja - Nasta Shoko Bhavatada.
   Dharaya Masa Suprito- Ragava Prayatatmavan.

29 Adityam Prekshya japtatu - Param Harsha mavapvan.
   Trirachamya Shuchir bhutva - Dhanu Radaya Viryavaan.

30 Ravanam Prekshya Hrustatma - Yudhaya samupagamat.
   Sarva Yatnena Mahata- Vadhe tasya Drutho Bhavat.

31 Aatha ravi Ravada niriksya Ramam- Muditamana Paramam prahyushamaana.
   Nishi charapathi Samkshyam Viditva - Suragana Madyagatho Vachas Sarvethi.

Aditya Hrudayam
Aditya Hrudayam

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!