Searching...

Durga Stotram

2013, Durga Stotram, Durga Devi Stotram, Goddess Durga, Goddess Durga Slokas, Durga Slokas, Durga Devi Slokas, Devi Slokam, Durga Devi Stuthi, Durga Stuthi, Goddess Durga Devi, Goddess Durga Devi Slokas

1. Virata Nagaram Ramyam - Gachamaano Udishitaram
   Aastuvam Manasa Devim - Durgam Tribhuvaneswaram.

2. Yashoda Garba Sambhutaam - Narayana Vara Priyam
   Nanda Gopakule Jatam - Mangalam Kulavardaneem.

3. Kansa Vidravana Karim - Aasuraanam Kshayam Kareem
   Shilaatata Vinikshiptam - Aakasam Prathi Gamineem.

4. Vasudevasya Bhagineem - Divya Maalya Vibhushitaam
   Divyambara dharaam Devim - Kadga Ketaka Dharinim.

5. Bharaava Tarane Punye - Ye Smaranthi Sadashivam
   Tanvi Tarayate Papa - Tapamke Gamiva Durbalaam.

6. Stotum Prachakrame Bhuye - Vividhi Stotra Sambhavi
   Aamantya Dharshana Kankshi - Raja Devim Sahanujaha.

7. Namosthu Varade Krushne - Kumari Brahmacharini
   Balaarka Sadrushaa Kaare - Purna Chandranibhanane.

8. Chaturbhuje Chaturvakte - Peenashroni Payodhare
   Mayura Pichavalaye - Keyuraanga Dadharini.

9. Bhasi Devi Yadha Padma - Narayana Parigraha
   Swarupam Brahmacharyam Cha - Vishadam Tava Kechari.

10. Krishnacha Visamaa Krishnaa - Samkarshana Samananaa
    Bhibrathi Vipulou Bhahu - Shakra Dwaja Samruchayo.

11. Paatri Cha Pankagi Ghanti - Sree Vishuda Cha Ya Bhuvi
    Paasham Dhanur Mahachkram - Vividha Nyayadhani Cha.

12. Kundalaabyam Supurnabhyasam - Karnabyam Cha Vibhushita
    Chandra Vivaspardinaa Devi - Mukena Tvam Virajase.

13. Mukutena Vichitrena - Kesha Bhandena Shobhinaa
    Bhujanga Bhoga Vasena - Shroni Sutrena Rajata.

14. Brajase Chavabhaddena - Bhogene Vehaa Mandara
    Dwajena Shiki Pinchana - Muchri Tena Virajase.

15. Koumaram Vrata Mastaya - Tridivam Pavitam Tvayaa
    Tenatvam Stuyase Devi - Tridashi Pujyase Picha ha.

16. Trilokya Rakshanaradaya - Mahishasura Nashini
    Prasanna Me Sura Jeshte - Dayam Kuru Shiva Bhava.

17. Jayaatvam Vijayaa Chiva - Sangrame Cha Jayaprada
    Mamaapi Vijayam Dehi - Varadaa Tvam Cha Sampratam.

18. Vindhyi ChivaNagasreshte - Tava Stanam Hi Shasvitam
    Kaali Kaali Mahakaali - Sidumansasu Priye.

19. Krupanu Yatra Bhuthitvam - Varadaa Kaamacharini
    Bharavataare Ye Cha Tvam - Samsma Rishyanthi Manavaaha.

20. Pranamanthi Cha Ye Tva Hi - Prabhate Tu Naraa Bhuvi
    Natesham Dhurlabham Kinchit - Putrato Dhanato Pivaa.

21. Durga Tarayase Durge - Tatvam Durga Srumutha Janihi
    Kanthare Shavasanaanam - Magnanam Cha Maharnave.

22. Dasuyu Bhirva Nirudaanam _ Tvam Gathihi Paramaar Runaam
    Jala Pratarane Chiva _ Kantare Shvataveshu Cha.

23. Ye Smaranthi Mahadevi - Na Cha Seedanthi Te Naraha
    Tvam Keerthi Shir Druthi Siddihi - Hreer Vidya Santhathir Mathihi.

24. Sandhya Rathrihi Prabha Nidra - Jyostna Kanthihi Kshamaa Dayaan
    Runaam Cha Bhandanam Moham - Putra Nasham Dhana Ksayam.

25. Vyadim Mrutyum Bhayam Chiva - Pujitaa Nashaee Shasyi
    Soham Rajyaa Tparibrastaha - Sharanam Tvam Prapannavaan.

26. Pranatascha Yatha Murna - Tava Devi Sureswari
    Trahimam Padmapatrakshi - Satye Satyaa Bhavasva Naha.

27. Sharanam Bhavame Durge - Sharanye Bhaktavatsale
    Eevam Stutha Hisaa Devi - Dharshayaa Maasa Pandavam.

28. Upa Gamyathu Raajaana - Midam Vachanam Aabraveet
    Shrunu Raajan Mahabhaho - Madiyam Vachanam Prabho.

29. Bhavishya Tyachiraa Deva - Sangrame Vijaya Stava
    Mama Prasaadaa Nirjitya - Hatvaa Kourava Vaahineem.

30. Rajyam Niskantakam Krutvaa - Bhokshase Medinim Punaha
    Bhatrubhis Sahitho Rajan - Preethim Prapyasi Puskalaam.

31. Math Prasadaa Chate Soukyam - Aarogyam Cha Bhavisyathi
    Yecha Sankeerye Isyanthi - Loke Vigatha Kalmasha ha.

32. Tesham Tustaa Pradaswami - Rajya Mayurvapu Sutam
    Pravase Nagare Chapi - Sangrame Shatru Sankate.

33. Aatavyam Durga Kantare - Gahane Jaladou Girou
    Ye Smarishyanthi Mam Rajan - Yatham Bhavataa Srutha.

34. Natesham Durlabham Kinchi - Dhasmin Loke Bhavisyathi
    Ya Idam Parama Stotram - Srunayaa Dwa Patetha Vaa.

35. Tasya Sarvani Karyani - Siddim Yasyanthi Pandava ha
    Matra Saadaa Chavas Sarvaan - Virata Nagare Shitaan.

36. Na Pragnaas Yanthi Kuravo - Naraavaa Tannivaasina ha
    Ityuk Tva Varadaa Devi - Yudishtara Marimdamam.
    Raksham Krutvaa Cha Pandunaam - Tatri Vantara Diyuta.


0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!