Searching...

108 Names Of Lord Vishnu

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali, Vishnu Ashtottara Shatanamavali, 108 Names of Vishnu, Lord Vishnu, Vishnu Names, Vishnu Shatanamavali, Lord Hara

108 Names Of Lord Vishnu

Om Sri Vishnave Namah

Om Gishnave Namah

Om Vashatkaraya Namah

Om Devadevaya Namah

Om Vrushakapaye Namah

Om Damodaraya Namah

Om Dinabandave Namah

Om Adidevaya Namah

Om Aditesutaya Namah

Om Pundarikaya Namah   10

Om Paranadaya Namah

Om Paramatmane Namah

Om Paratparaya Namah

Om Parashudharine Namah

Om Visvatmane Namah

Om Krushnaya Namah

Om Kalimalapahaya Namah

Om Kousthubo basithoraskaya Namah

Om Naraya Namah

Om Narayanaya Namah   20

Om Haraye Namah

Om Haraaya Namah

Om Harapriyaaya Namah

Om Swamine Namah

Om Vaikuntaya Namah

Om Viswathomukaaya Namah

Om Hrushikeshaya Namah

Om Aprameyatmane Namah

Om Varaahaaya Namah   30

Om Daranidharaaya Namah

Om Dharmeshaya Namah

Om Dharaninadhaya Namah

Om Dyeyaaya Namah

Om Dhrama bruthamvaraya Namah

Om Sahasra shirshne Namah

Om Purushaya Namah

Om Sahasrakshaaya Namah

Om Sahasrapaade Namah

Om Sarvagaaya Namah         40

Om Sarvavide Namah

Om Sarvasmi Namah

Om Sharanya Namah

Om Saduvallbhaya Namah

Om Kousalya nandanaya Namah

Om Srimate Namah

Om Rakshah Kulavinashakaya Namah

Om Jagatkarthe Namah

Om Jagadarthe Namah

Om Jagajethre Namah   50

Om Janarthigne Namah

Om Janaki vallabhaya Namah

Om Devaya Namah

Om Jayarupaaya Namah

Om Jaleswaraaya Namah

Om Kshirabivasine Namah

Om Kshirabdi tanayaa vallabhaaya Namah

Om Sheshashayine Namah

Om Pannagarivahanaya Namah

Om Vishtara Shravase Namah  60

Om Madavaaya Namah

Om Madhuraanaathaya Namah

Om Mukundaaya Namah

Om Mohanaashanaaya Namah

Om Dityaaraye Namah

Om Pundarikakshya Namah

Om Achutaaya Namah

Om Madhusudhanaaya Namah

Om Somasuryagni nayanaaya Namah

Om Nrusimhaya Namah  70

Om Baktavatsalaaya Namah

Om Nityaaya Namah

Om Niramayaaya Namah

Om Shudaaya Namah

Om Naradevaaya Namah

Om Jagtprabhave Namah

Om Hayagrivaaya Namah

Om Jitharipave Namah

Om Upendranaaya Namah

Om Rukminipathaye Namah   80

Om Sarvadevamayaaya Namah

Om Srishaaya Namah

Om Sarvaadhaaraaya Namah

Om Sanathanaaya Namah

Om Sowmyaya Namah

Om Sowmyapradaya Namah

Om Srashte Namah

Om Vishwaksenaaya Namah

Om Janardhanaaya Namah

Om Yashodaa thanayaaya Namah   90

Om Yogine Namah

Om Yogashsra Paraayane Namah

Om Rudratmakaaya Namah

Om Rudramurthaye Namah

Om Ragavaaya Namah

Om Madhusudhanaaya Namah

Om Aathulatejase Namah

Om Sarvapaapa haaraaya Namah

Om Poojyaaya Namah

Om Aamitha Tejase Namah  100

Om Dukha naashanaaya Namah

Om Daaridya naashanaaya Namah

Om Dourbgya naashanaaya Namah

Om Sukhavardanaaya Namah

Om Sarva sampatkaraaya Namah

Om Sowmyaaya Namah

Om Mahapathaka nashanaaya Namah

Om Mangalapradaaya Namah   108

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!