Searching...

Vishwanatha Ashtakam

Vishwanatha Ashtakam Lyrics, Lord Shiva Songs, Vishwanathaashtakam, Vishwanatha Ashtakam telugu, Vishwanatha Aashtakam, Lord Shiva Songs, Hindu Festivals, Vishwanatha Ashtakam Lines, Shiva Ashtakam

1.  Gangataranga Kamaneya Jata Kalapam
    Gowriniratara  Vibhushita Vamabagam
    Narayanapriya Manga Madapaharam
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

2.  Vachamagochara Maneka Gunaswarupam
    Vagisha Vishnu Surasevitha Padapeetam
    Vamena Vigrahavarena Kalatravantam
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

Vishwanatha Ashtakam
Vishwanatha Ashtakam
3.  Bhutadipam Bhujaga Bhushana Bhushitangam
    Vagra Ginambaradharam Jatilam Trinetram
    Pasamkusha Bhayavaraprada Shulapanim
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

4.  Shitamshu Shobitha Kerita Virajamanam
    Phalekshna Nala Vishoshita Panchabanam
    Nagadiparachita Bhasura Karnapuram
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

5.  Panchananam Duritha Matta Matanga Janam
    Nagamtakam Dhanuja Pujgava Pannaganam
    Dhavanalam Marana Shoka Jarataveenam
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

6.  Tejomayam Saguna Nirguna Madwiteya
    Manandakanda Maparajitha Maprameyam
    Nagatmakam Sakala Nishkala Matmarupam
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

7.  Aasham Vihaya Parihrutya Parasya Nindam
    Pape Rathim Cha Sunivarya ManassaMadou
    Aadhaya Hrutka Malamadyagatam Pradesham
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

8.  Ragadhi Dosharahitha Swajananuragam
    Vairagya Shanthinilayam Girija Sahayam
    Madhurya Dhrirya Subhagam Garalabhiramam
    Varanasi Purapathim Bhaja Viswanadam.

9.  Varanasi Purapathe Stavanam Shivasya
    Vyasokta Mashtaka Midam Patitha Manushya
    Vidhyam Shriyam Vipula Sokya Manatha Keerthim
    Samprapya Dehavilaye Labhate Cha Moksham.

10. Vishwanathashtaka Midam - Yah Pate Shiva Sannidou
    Shivaloka Mavapnoti - Shivena Saha Modathe.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!