Searching...

Mahalaxmi Astakam

Goddess Astakas, Goddess Devi Stotra, Goddess Laxmi Stotra, Maha Lakshmi Octet, Mahalaxmi Astakam, Mahalaxmi Astakam Lyrics, Shri Mahalakshmi Ashtakam, Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics, Sri Mahalakshmi Devi


Shri Mahalakshmi Ashtakam (Mahalaxmi Astakam) is an octet dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is chanted during Navratri Durga Puja, Varalakshmi Vratham, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Puja

    Namstestu mahamaye shripithe surapujite
    Sankhachakra gada haste mahalakshmi namostu te 1

    Namaste garudarudhe dolasura bhayankari
    Sarva papahare devi mahalakshmi namostu te 2

    Sarvajne sarvavarade sarvadushtabhayankari
    Sarvadukha hare devi mahalakshmi namostu te 3

    Sidhi budhi prade devi bhukti mukti pradayini
    Mantramurte sada devi mahalakshmi namostu te 4

    Adyantarahite devi adishakti maheswari
    Yogagye yogasambhute mahalakshmi namostu te 5

    Stula Sukshma maharoudre mahashakti mahodare
    Maha papahare devi mahalakshmi namostu te 6

    Padmasana sthite devi parabhrahma swarupini
    Paramesi janmata rmahalakshmi namostu te 7

    Swetambara dhare devi nanalamkara bhushite
    Janthsthite janmata rmahalakshmi ramostu te 8

    Mahalakshmyashtakam stotram yah pathetbaktimannarah
    Sarvasidhi mavapnoti rajyam prapnoti sarvada 9

    Ekakale pathennityam mahapapa vinashanam
    Dwikalam yah pathennityam dhanadhanya samanvitah 10

    Trikalam yah pathennityam mahasatru vinashanam
    mahalakshmibhavennityam prasanna varada subha 11

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!