Searching...

Sri Venkateshwara Mangalam

Lord Balaji, Lord Venkateshwara Stotra, Sri Venkatesha Mangalam, Sri Venkatesha Mangalam Lyrics, Sri Venkateshwara Mangalam, Sri Venkateshwara Mangalam Lyrics

Sri Venkateshwara Mangalam is a prayer dedicated to Lord Venkateswara swamy (Balaji).. It is chanted at the end of Puja

    Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
    Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
    Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
    Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.

    Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
    Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
    Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
    Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.

    Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
    Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
    Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
    Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.

    Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
    Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.
    Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
    Aipthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.

    Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
    Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
    Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
    Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.

    Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
    Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
    Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
    Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.

    Srimad sundarajamathru manimanasavasine
    Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
    Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
    Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu Mangalam

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!