Searching...

Sarasvati Stotram (Prayer to Goddess Saraswati)

Goddess Devi Stotra, Jnana Saraswati Devi, Sarasvati Mantram, Sarasvati Stotram, Saraswati Stotrams - Sarasvati mantrams

Saraswati Stotram is a prayer dedicated to Goddess Sarasvati. This stotram starts as “Ya kundendu tusharahara dhavala ya shubhravastranvita….”

    Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastranvita
    Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana |
    Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita
    Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1||

    Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana
    Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena |
    Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
    Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna || 2||

    Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka |
    Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada || 3||

    Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya |
    Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini || 4||

    Sarasvati namastubhyam varade kamarupini |
    Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada || 5||

    Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah |
    Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah || 6||

    Nityanande niradhare nishkalayai namo namah |
    Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah || 7||

    Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah |
    Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah || 8||

    Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah |
    Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah || 9||

    Mano manimahayoge vagishvari namo namah |
    Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah || 10||

    Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah |
    Gunadoshavivarjinyai gunadip{}tyai namo namah || 11||

    Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah |
    Sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah || 12||

    Yoganarya umadevyai yoganande namo namah |
    Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah || 13||

    Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah |
    Chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah || 14||

    Anurupe maharupe vishvarupe namo namah |
    Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah || 15||

    Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah |
    Nanashastra svarupayai nanarupe namo namah || 16||

    Padmada padmava.nsha cha padmarupe namo namah |
    Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini || 17||

    Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah |
    Brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah || 18||

    Kamalakarapushpa cha kamarupe namo namah |
    Kapali karmadiptayai karmadayai namo namah || 19||

    Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate |
    Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi || 20||

    Ittham sarasvatistotramagastyamunivachakam |
    Sarvasiddhikaram nrinam sarpapapapranashanam || 21||

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!