Searching...

Bilvashtakam

Lord Shankara Ashtakam, Bilva Astakam, Lord Shiva, Shivastakam, Lord Shiva Astakam, Shiva Stotram, Bilva Ashtakam, Lord Shiva Songs, Lord Shiva Astakam,  Lord Shiva Stotram, God Shiva, Lord Shiva Lyrics, Lord Shiva Ashtakam Lyrics, God Shankara Ashtakam, Ashtakam,

1. Tridalam trigunakaram - Trinetram cha triyayudam
   Trijanma papasamharam - Ekabilvam shivarpanam.

2. Trishakir bilwapatrischa - Hachidri komalis shube
   Shivapujam karishyami - Ekabilvam shivarpanam.

3. Akanda bilvapatrena - Poojete nandikesware
   Shudyanthi sarvapapebya - Ekabilvam shivarpanam.

4. Saalagrama shilaam ekam - Jathuvipraya yerpayetu
   Soma yagnam mahapunyam - Ekabilvam shivarpanam.

5. Danthi koti sahasraani - Vajapeya shatani cha
   Koti kanya mahadanam - Ekabilvam shivarpanam.

6. Parvatya swedathoth utpannam - Mahadevasya cha priyam
   Bilva vruksham namasyaami - Ekabilvam shivarpanam.

7. Dharshanam bilva vrukshsya - Sparshanam papa naashanam
   Agora papa samharam - Ekabilvam shivarpanam.

8. Moolatho brahma rupaaya - Madyath vishnu roopine
   Agratha Shivarupaya - Ekabilvam shivarpanam.

9. Bilvastakam idam punyam - Yah pates shiva sannidhov
   Sarva paapa vinirmuktaha - Shiva loka maha punyath.

Bilvashtakam
Bilvashtakam

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!