Searching...

Lord Shiva Ashtakam

Lord Shiva Songs, Lord Shiva Astakam, God Shiva, Lord Shiva Lyrics, Lord Shiva Ashtakam Lyrics, Lord Shankara Ashtakam, God Shankara Ashtakam, Ashtakam, Lingastakam, Linga Astakam

1. Brahmamurari surarchita lingam - Nirmalabhasita shobhita lingam
   Janmaja duhkha vinashaka lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

2. Devamuni pravararchita lingam - kamadhahana karunakara lingam
   Ravana darpa vinasana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

3. Sarva sugandhisulepita lingam- Buddhi vivardhana karana lingam
   Siddha surasura vandita lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

4. Kanaka mahamani bhushita lingam - Phanipati vestitha sobhita lingam
   Daksa suyagna vinashana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

5. Kunkuma chandana lepita lingam - Pankaja hara susobhita lingam
   Sanchita papa vinasana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

6. Devaganarchita sevita lingam - Bhavai-rbhaktibhireva cha lingam
   Dhinakara koti prabhakara lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

7. Astadaloparivestitha lingam - Sarvasamudbhava karana lingam
   Ashtadaridra vinashana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

8. Suraguru suravara pujita lingam - Suravara puspa sadarchita lingam
   Paramaparam paramatmaka lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

9. Lingastakamidam punyam - Yah pate chiva sannidhau
   Sivaloka mavapnoti - Shivena saha modate.

Lord Shiva Ashtakam
Lord Shiva Ashtakam

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!